Syiah Sebagai Akidah

>> Monday, July 22, 2013SYIAH SEBAGAI AKIDAH


Bahagian Pertama

Sejak kebelakangan ini umat Islam di Malaysia kian rancak membicarakan tentang Syiah, terutama berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang berlajutan berlaku di Syria yang dikuasai oleh Syiah yang dilihat menzalami Ahli-ahli Sunnah Wal-Jamaah. Demikian juga dengan peristiwa-peristiwa pertembungan yang sering berlaku di Iraq, di Pakistan dan di Iran di mana ahli-ahli Sunnah Wal-Jamaah sering menjadi korban.

Secara kebetulan saya bertemu dan membaca sebuah tulisan mengenai Syiah yang ditulis secara ringkas, padat dan jelas oleh seorang ahli akademik tanah air. Tulisan itu berupa sebuah kertas kerja yang berjodol Syi’ah Antara Gerakan Politik dan Aqidah oleh yang Berbahagia Dr. Johari Mat di Ijtima’ Ulama, anjuran bersama Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia dan Majlis Agama Islam Kelantan pada 25-28 Oktober 1996 [12-15 Jamadil Akhir 1417] di Kota Bharu, Kelantan. Kini Dato’ Johari Mat adalah Ketua Eksekutif Kolej Islam Antara Bangsa Sultan Ismail Petra [KIAS].

Saya bahagikan tulisan beliau itu kepada dua bahagian untuk lebih menyenangkan para pembaca mengikutinya. Pertama Syiah Sebagai Akidah dan kedua Syiah Dan Politik.

                                                                      Dr.Johari Mat

Eerti Syiah

Menurut beliau dari segi bahasa Syiah membawa erti pengikut, pembantu dan penyokong.

Dari segi istilah pula, kata beliau para ulama’  telah memberi  beberapa taarif tentang Syiah, di antaranya sebagai berikut:

Pertama:Syiah adalah nama setiap orang yang melantik Ali dan keluarganya dan memberi kesetiaan kepada mereka. Sehingga nama tersebut menjadi sebati dengan mereka.

2.Mereka adalah orang yang menolong Ali dan beriktikad beliau sebagai imam dengan nas [penentu] Rasulullah SAW, sementara khalifah sebelumnya telah berlaku zalim terhadapnya.

3.Mereka adalah orang yang mengutamakan Ali dan Sayyidina Uthman bin Affan r.a.

4.Syiah adalah nama setiap orang yang mengutamakan Ali dari semua khalifah sebelumnya, dan beriktikad bahawa ahli al-bait adalah lebih berhak menjawat jawatan khalifah.

Bila Muncul Syiah?

Menurut beliau ahli sejarah dan pengkaji tidak bersepakat bilakah munculnya Syiah. Di antara pendapat-pendapat tersebut adalah seperti berikut:

1.Syiah telah muncul lebih awal, iaitu semasa Nabi SAW. Pada masa ini Baginda Rasulullah SAW. mengajak umat manusia mentahuidkan Allah dan sekali gus mengajak umat Islam untuk mengangkat Syiah Ali ra. sebagai khalifah selepasnya.

2.Syiah muncul ketika Perang al-Jamal, iaitu Aisyah, al-Zubir dan Talhah di satu pihak dan Sayidina Ali di pihak yang lain. Orang yang mengikut Sayidina Ali pada ketika itu dikenal dengan nama Syiah. Pendapat ini dibawa oleh Ibn al-Nadim.[Ibn al-Nadim, al-Fahsrat, hlm 249].

3.Syiah muncul atau lahir ketika Perang Safen. Pendapat ini didokong oleh sebahagian ulama’, seperti al-Khunsari, Abu Hamzah dan Abu Hatim, dan juga oleh Ibn Hazam, Ahmad dan lain-lain. [Al-Syaser al-Hasiniah, hlm 11]

4.Syiah lahir di akhir pemerintahan Uthman bin Afan, dan telah kuat pada masa pemerintahan Ali ra.[Muhamad al-Maqdisi, Risalah fi al-Rad ala al-Rafidah, halaman 42].

5.Syiah muncul selepas Sayidina al-Husin mati di Karbala’. Pendapat ini dibawa oleh Kamal Mustafa al-Syibly. Beliau berpendapt bahawa setelah peristiwa tersebut Syiah telah mempunyai jati diri yang khusus. [Al-Dr. Kamal Mustafa al-Syibly, al-Salah Baina al-Tasawwuf wal al-Syiah, hlm. 23].

Syiah Pertama Dan Syiah Terakhir

Yang dimaksudkan dengan Syiah pertama di sini ialah ia bermula setelah kewafatan Uthman bin Affan ra. Pada peringkat ini hanya berlaku orang melihat Ali yang paling baik dan utama dari Muawiyah, dan ada juga yang berpendapat Ali lebih utama dan baik dari Uthman bin Affan ra. Sementara semua para sahabat beritfak bahawa Abu Bakar dan Umar adalah lebih utama dari semua para sahabat lain ra. Ini berdasarkan kata Laith bin Abi Salim di mana beliau berkata.”Aku jumpa Syiah golongan pertama, dan tidak seorang pun dari kalangan mereka yang mengutamakan Ali dari Abu Bakar dan Umar. [Al-Zahbi, al-Muntaql, fi Manhaj al-Iktidal hlm.360].Begitu juga Syarik bin Abdullah al-Tabie [140] juga dari golongan Ali. Beliau ditanya, “Siapakah yang lebih utama, Abu Bakar atau Ali? Beliau menjawab: Abu Bakar lebih utama. Lalu orang yang bertanya tadi berkata, tuan berkata begitu sedangkan tuan adalah pengikut Ali? Beliau berkata ya! Orang yang tidak berkata demikian bukan Syiah”.[Ibn. Tammiyah, Manhaj al-Sunnah al-Nabiwiyyah 1/7]. Sikap yang sedemikian adalah Syiah peringkat pertama iaitu mereka hanya mengatakan bahawa Ali lebih utama dari Uthman bin Affan dan Muawiyah bin Abi Sufian.

Selepas itu penyelewengan mula timbul. Abu Isak al-Sabie [126] berkata:  “Aku  keluar dari Kufah tidak pernah ada orang yang meragui tentang kelebihan Abu Bakar dan Umar dan mendahulukan mereka berdua dari pada sahabat lain, dan sekarang aku pulang dengar macam-macam, demi Allah aku tidak tahu apa yang mereka perkatakan”. [Al-Zahbi, al-Muntaqi min manhaj al-Iktidal, hal 360].

Dr. Johari Mat, lalu membuat kesimpulan, “Dengan ini dapat dikatakan bahawa Syiah peringkat pertama telah tidak ada lagi. Ia bukan satu  gerakan politik, juga bukan firqah diniah yang tersendiri yang mempunyai asas akidah tertentu, sebaliknya ia hanyalah kecenderungan dan simpati para sahabat dan tabien terahdap Sayyidina Ali dan keluarganya. Fahaman tersebut telah tidak ada lagi setelah pendukungnya meninggal dunia. Dan secara rasmi sudah tidak ada lagi setelah muncul Syiah Imamiyyah yang telah meletakkan Ali lebih utama dari Abu Bakar dan Umar dan mencela mereka”.

Peringkat kedua ini telah terserlah lagi  di dalam jawapan Zaid bin Ali [132]. Golongan Syiah bertanya pendapatnya tentang Abu Bakar dan Umar. Beliau menjawab, “Allah merahmati kedua mereka. Aku tidak pernah dengar seorang pun dari keluargaku melepas diri dari kedua-duanya, aku tidak akan berkata terhadap mereka berdua kecuali yang baik sahaja, dengan sebab itu mereka menolak Zaid dan meninggalkannya, setelah mereka dipanggil rafidah”.[Ibn. Kasyir, al-Badaryah wal Nahayah, 9/328].

Golongan inilah yang dikenal dengan Syiah sekarang. Ia mempunyai asas-asas prinsip dan akidah yang berbeza dari golongan lain, di samping mempunyai nama-nama khusus. Di antara namanya yang terkenal ialah: Syiah Imamiyyah Ithna Ashyriah [Imam Dua Belas], Syiah Jaafariyah, Syiah Rafadhah, nama-nama tersebut mempunyai sebab-sebab tersendiri.

Persoalan Utama Di dalam Syiah

Seterusnya beliau menjelaskan, pokok perbincangan utama yang timbul di dalam Syiah, dulu dan sekarang adalah berkisar di dalam satu perkara, iaitu imamah atau khalifah. Persoalan ini merupakan pokok masalah di antara Syiah dengan Ahli al-Sunnah, khasnya dan golongan lain amnya. Adapun masalah lain seperti mencaci  sahabat atau mengkafir mereka, tidak beriman dengan al-Quran yang ada sekarang, atau Quran yang ada tidak lengkap atau ditambah atau dikurang, wasiat, taqiah, rujaah dan lain-lain lagi adalah berpunca dari konsep imamah yang menjadi perkara utama di dalam fahaman Syiah Imamiyyah khasnya dan golongan-golongan Syiah lain amnya.


Ekoran dari masalah tersebut timbul pula perkara-perkara sampingan yang lain. Lama kelamaan ia menjadi akidah dan anutan sebagai akidah yang wajib diimani oleh pengikutnya. Di antaranya ialah:

Pemimpin Besar Syiah,Khomeini

1.Mereka mendakwa semua para sahabat-kecuali beberapa orang sahaja telah murtad selepas Rasulullah SAW wafat. Menurut mereka sepatutunya para sahabat melantik Sayyidina Ali ra. selepas Rasulullah wafat sebagai khalifah. Apabila Sayyidina Ali tidak dilantik, mereka telah menghukum para sahabat tadi dengan berbabagi-bagai hukuman, seperti khianat, fasik dan ada juga yang mengkafirkan mereka.

Mereka menghukum demikian-menurut dakwaan mereka, kerana para sahabat Rasulullah SAW tidak patuh kepada nas-nas samada dari al-Quran atau Hadis-hadis terutamanya Hadis Ghudir Khum, di mana mereka sepatutnya melantik Sayyidina Ali as. Apabila mereka tidak menjalankan tugas tersebut dengan sewajarnya maka mereka telah melakukan kesalahan besar dan sampai murtad. Puncanya dari immamah.

                     2.Mereka mendakwa bahawa shabat Rasulullah SAW telah mengkhianati Allah dan amanah-Nya, mereka mengubah Quran, menukar dan membuang banyak ayat-ayat al-Quran, mereka dan pengikutnya adalah kafir. Allah tidak menerima amalan mereka, samada yang wajib maupun sunnah. Al-Quran yang ada sekarang telah diselewengkan, yang ada sekarang hanyalah satu pertiga sahaja. Quran sebenar ada bersama Imam Mahdi, beliau akan membawa Quran  tersebut apabila beliau keluar nanti. Pada masa itu Quran yang ada sekarang tidak akan dipakai lagi. Namun begitu mereka berkata buat sementara waktu Quran
yang ada sekarang boleh diterima pakai sehingga Imam Ghaib nembawa Quran asli nanti.

3.Mereka menganggap Hadis dan sunnah Nabawiyah yang disusun dalam kitab sahih, sanan dan masanid ahli al-Sunnah tidak ada apa-apa nilai kepada mereka, walaupun sebelah sayap nyamuk. Oleh kerana para sahabat telah tidak melantik Sayydina Ali sebagai khalifah, maka mereka dihukum fasik, kafir, murtad dan sebagainya. Sudah sewajanya Hadis-hadis yang dibawa oleh orang seperti itu tidak boleh diterima. Justeru itu mereka tidak terima Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat. Mereka hanya menerima Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh ahli al-bait, khasnya dari Sayyidina Ali dan beberapa orang sahabat lain sperti al-Makdid, Abu Zar al-Ghafari, Umar bin Yasir. Kalaupun mereka terima Hadis-hadis dari Ahli al-Sunnah hanyalah untuk dijadikan hujjah di dalam menentang Ahli Sunnah sahaja.

4.Mereka percaya dan beriktikad dengan rijah, iaitu roh akan dikembalikan kepada tubuh badan manusia di dunia ini sebelum akhirat ketika imam mereka datang di akhir zaman. Pada ketika itu dihidupkan Ali, anak-anaknya [cucu-cucunya] dan Syiah mereka untuk membalas dendam terhadap musuh-musuh mereka. Musuh-musuh mereka dihidupkan kembali, di antara musuh-musuh mereka ialah Abu Bakar, Umar, Uthman dan ummahat al-Mukminin dan pengikut-pengikut mereka.

Begitulah juga dengan akidah-akidah mereka yang lain seperti Taqiyah, Mahdiyah, al-Bada’, akidah al-Thiniah dan lain-lain. Bolih dikatakan semua akidah-akidah tersebut mempunyai hubungan dengan konsep imamah secara langsung atau tidak langsung.

Justeru itu mereka telah meletakkan imamah sebagai titik-tolak di dalam akidah Syiah, malah berimam dengan imamah adalah rukun iman pertama. Beriman atau tidak seseorang itu, atau seseorang itu Syiah atau Sunnah dapat diukur sejauh mana mereka menerima konsep imamah yang dibawa oleh mereka.

Oleh kerana imamah merupakan prinsip utama di dalam akidah Syiah, maka mereka telah mendakwa bahwa Syiah telah muncul bersama dengan dakwah Islam yang dibawa oleh Raslullah SAW. Ia berjalan seiringan di antara satu sama lain. Mereka mendakwa bahawa Rasulullah SAW yang bertanggungjawab menjaga, membela dan menentukan Syiah dari mula lagi.

Malah ada yang mendakwa bahawa Syiah telah muncul lebih awal iaitu semasa dengan Nabi Ibrahim lagi berdalilkan firman Allah Taala. Mereka mentakwilkan bahawa Nabi Ibrahim adalah dari Syiah Ali. [Al-Bukhari, Tafsir al-Burhan 4/20, Tafsir al-Qami 2/323, al-Majlisi, Bahar al-Anwar 12-13/68]. Bukan setakat itu sahaja, malah ada juga yang mendakwa bahawa Syiah sudah ada ketika Nabi-nabi dan Rasul diutus. Wilayah Ali telah tertulis bersama-sama dengan para ambia’. Allah tidak utus seseorang nabi kecuali dengan nabwah Muhammad dan wasiat Ali as.[al-Kalini, Usul al-Kafi 1/437].

Kitab-kitab akidah mereka banyak membincang tentang imamah. Pada mereka imamah sama dengan nabawiyah, sebagaimana Allah memilih siapa yang Dia mahu dari kalangan hamba-Nya untuk menjadi Nabi, begitu juga dengan imamah, Allah memerintah kepada Nabi-Nya  supaya menjelaskan dengan nas [terang], dan melantiknya sebagai imam selepas Baginda wafat, untuk menyambung tugas Nabi.[Muhammad al-Hasin al-Ksyaf,  Asal al-Syiah wa-usuluha, hal. 58, al-Mafar, Aqaid al-Imamah hal 103].

Mereka beritikad berimam dengan Imamah samalah beriman dengan Nabi, salah satu rukun dari rukun-rukun imam. Al-Syeikh Husin al-Kasyaf al-Ghata’ berkata, “Syiah Imamiyah menambah rukun kelima, iaitu beriman dengan Imamah. Siapa beriman dengan Imamah sebagaimana yang telah kita sebut, dia adalah seorang mukmin khusus, sekiranya mereka beriman dengan empat rukun sahaja, dia adalah mukmin dan muslim dengan pengertian umum sahaja”.[ Asal al-Syiah wa Usulua, hlm.59].

Al-Kulani telah meriwayatkan sebuah Hadis dari Zirawah dari Abi Jaafar as, katanya yang bermaksud, “Agama Islam dibina di atas lima perkara: Sembahayang, zakat, Haji, Puasa dan Wilayah. Zirawah bertanya manakah yang paling  utama di antara perkara tadi, beliau menjawab: al-Wilyah lebih utama”.

Syeikh al-Thaifah al-Thusi menambah bahawa orang yang menolak imamah adalah kafir sama dengan orang yang menolak nabawiyah, jahil tentang keduanya adalah sama sahaja.

Syiah juga beriktikad bahawa imam-imam mereka adalah maksum sama seperti Nabi, sejak di masa kecil sampai meninggal dunia, dari semua dosa zahir dan batin samada sengaja atau lupa, sebagaimana juga mereka maksum dari lalai tersalah dan terlupa.[ Radha al-Mazir, akaid al-Imamiah, hal. 70, al-Hasin al-Kasyaf al-Ghata’, Asal al-Syih wa. Usuluha hlm. 59]. Imam menjaga syarak dan mengawasinya, kedudukan mereka adalah sama dengan Nabi, dalil-dalil yang telah kita terima tentang asimah Nabi itulah juga dalil yang kita pakai untuk asimah iman. [Al-Zanjani, aqaid al-Imamiah al-Atha ‘Asyriyah, hal. 179].

Hubungan Syiah Dengan Ahli Sunnah Wal-Jamaah

Berbagai tanggapan umat Islam, khasnya Ahli Sunnah Wal-Jamaah terahdap Syiah, terutamanya setelah Khomeini dapat menguasai Iran. Mereka menaruh harapan tinggi agar nasib umat Islam akan lebih terbela dan dapat hidup dengan selamat dan bersatu padu antara satu sama lain, apalagi mereka berada di bawah pemerintahan Islam di negara Iran. Apakah ini benar belaku atau sebaliknya?

Kalau kita kembali kepada sejarah umat Islam di zaman permulaan lagi, khasnya di dalam hubungan Syiah dan Ahli Sunnah, kita akan dapat melihat hubungan di antara kedua-dua golongan tersebut tidak selama-lamanya baik dan tenteram. Kadang-kadang menaik dan kadang-kadang menurun. Ada masa tegang dan ada pula masa kendur dan begitulah seterusnya sampai ke hari ini.

Di dalam hubungan ini pada kebiasaannya Ahli Sunnah lebih banyak bersikap baik sangka terhadap orang lain apa lagi kalau sesama agama. Mereka mudah memaaf dan bolih melupakan sengketa lama walaupun pahit. Mereka lebih mengutamakan perpaduan berbaik di antara satu sama lain dari berbalah atau berkelahi. Sebaliknya hal ini sukar dan payah dilakukan oleh golongan Syiah. Mereka bolih menerima sekiranya umat Islam bolih menerima mereka dan memberi peluang untuk mereka bergerak dengan bebas di negara masing-masing. Ini dapat kita lihat usaha untuk mendeakatkan di antara dua golongan ini sehingga pihak Azhar telah membuka pintu untuk diajar Mazhab Jaafari, tetapi Mazhab Ahli Sunnah tidak pernah diajar di pusat pengajian mereka, digam.

Sebahagian umat Islam telah memberi laluan yang luas kepada Syiah untuk berkembang di negara mereka, dan malah mereka mengajak umat Islam supaya bertoleransi dan membuka pintu untuk berbincang dan berbaik di antara satu sama lain. Namun akidah taqiyah yang dipegang oleh mereka telah menjadikan hubungan itu amat unik. Ia membuat keadaan tidak menentu. Lain yang disetujui lain pula tindakannya.

Kalau kita melihat kembali sejarah umat Islam, kita dapati bahawa orang yang membunuh Sayyidina Umar ra. ialah Abu Luklu’, ia dikenal di kalangan Syiah dengan Abu Syaja’.

Sayyidina Uthman mati dibunuh adalah hasil pakatan yang dilakukan oleh golongan yang menabur fitnah Abdullah Ibn Saba’ dan kuncu-kuncunya.

Orang yang meruntuhkan Khalifah Abbas adalah dengan pakatan pembesar mereka Nasil al-Din al-Thusi dan Ibn al-‘Alqami dengan Tatar Majusi.

Umat Islam dibunuh oleh pembunuh kejam Abu Muslim al-Kharasni. Thurah al-Zanuj adalah dengan galakan dan sokongan mereka.

Membunuh jemaah Haji di bulan haram, meruntuh Kaabah dan mencuri Hajarul Aswad, dan melontar mayat-mayat ke dalam telaga zam-zam adalah kerja-kerja Karamathah yang ada kaitan dengan mereka.

Berpakat dengan Tentera Salib untuk menghalang Salih al-Din al-Ayubi untuk membebas al-Masjid al-Aqsa dan penduduk Palestin dari jajahan tentera Salib adalah kerajaan Buyahin dan Abidin yang dikenal dengan kerajaan Fatimiyah.

Demikian pendapat Yang Berbahagia Dr. Johari Mat yang patut menjadi buah menungan seluruh umat Islam, khususnya di Malaysia yang sejak akhir-akhir ini berkecamuk dengan soal Syiah, terutama di negeri Kedah di mana Syiah mulai pesat berkembang.

Dan jangan lupa mengikuti lanjutan tulisan ini di bahagian kedua, Syiah Dan Politik nanti. Insya-Allah.

 


0 comments:

Post a Comment

  © Blogger template Werd by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP